Regulamin Konkursu Axis

  § 1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Wygraj Lampę Axis” („Konkurs”) na stronie https://www.facebook.com/elampkiPL/ Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

2.  Organizatorem Konkursu jest Decorway Agnieszka Solecka, ul. Konarskiego 10, 42-209 Częstochowa, NIP: 949-139-40-64 (dalej: „Organizator”).  

3.  Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.  

4.  Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, portalu Facebook dostępnym pod adresem  na stronie https://www.facebook.com/elampkiPL/ Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.04.2018, w momencie opublikowania postu konkursowego na profilu i kończy o północy 06.05.2018.  

6.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  

7.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.  

8.    Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.  

9.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: sklep@elampki.pl. W przypadku sytuacji spornych w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.  

10.  W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa.  

11.  Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.  

12.  Facebook Inc. Nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.  

13.  Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

14.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).  

15.  Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

 • a.  „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Elampki.pl – Sklep Internetowy na portalu Facebook.com przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu Elampki.pl – Sklep Internetowy na portalu Facebook.com;
 • b.  „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §2 ust. 1 Regulaminu;
 • c.  „Konkurs” – akcja mająca na celu promowanie profilu Elampki.pl – Sklep Internetowy
 • d.  „Zadanie” – zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
 • e.  „Zwycięzca” – Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową
 • f.   „Nagroda” – nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu; g.  „Serwis” – zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.    

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1.  Konkurs ma charakter otwarty.  

2.  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, które w dniu rozpoczęci Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które:

 • a.  posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook.com;
 • b.  posiadają status „Fana” profilu Elampki.pl – Sklep Internetowy na portalu Facebook.com;
 • c.  zapoznają się i za akceptują niniejszy Regulamin;
 • d.  w przypadku zwycięstwa w Konkursie, prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody (tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy) poprzez wiadomość prywatną na fanpage'u Elampki.pl – Sklep Internetowy (https://www.facebook.com/elampkiPL/)​.  

3.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie fanpage’a Elampki.pl – Sklep Internetowy (https://www.facebook.com/elampkiPL/) i wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych         osobowych     przez   Decorway Agnieszka Solecka dla   celów promocyjno-marketingowych , stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

4.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

5.  Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.  

6.  Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).  

7.  Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  

8.  Osoba, która przystępuje do Konkursu:

 • a. tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu i Zleceniodawcę w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 • b. oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj,: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 • c. przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.  

9.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz Zleceniodawcy, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).  

10.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

11.  W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: sklep@elampki.pl  

12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.  

13.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • b. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
 • c. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,
 • d. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,
 • e. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
 • f.  naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.    

§ 3. Zasady Konkursu

  1.  Konkurs przeprowadzony jest na Profilu Elampki.pl – Sklep Internetowy na portalu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/elampkiPL/  

2.  Zadanie konkursowe: Należy:   

 • a.  Polubić fanpage Elampki.pl – Sklep Internetowy pod adresem https://www.facebook.com/elampkiPL
 • b.  Udostępnić post z konkursem na swojej osi czasu.  

3.  Konkurs trwa do niedzieli, 6 maja 2018, godzina 23:59.  

4.  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w poniedziałek, 7 maja 2018 roku.  

5.  Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.  

6.  Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com.  

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.  

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.  

9.  Reklamacje, oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: sklep@elampki.pl  

10.  W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.    

§ 4. Tryb Wyłonienia Zwycięzców

1.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.  

2.  Po zakończeniu konkursu – w terminie 1 dnia roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzcę.  

3.  Komisja Konkursowa wskaże Zwycięzcę spośród użytkowników którzy polubili fanpage, post i udostępnili post konkursowy.

4.  Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcy Nagrodę.    

§ 5. Nagroda

1.  Nagrodą dla Zwycięzcy jest model lampy ogłaszany w poście konkursowym.  

2.  Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną, ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3.  W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.  

4.  Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty opublikowania zwycięzców skontaktować się z Organizatorem, poprzez prywatną wiadomość napisaną na profilu Elampki.pl – Sklep Internetowy.  

5.  Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 dni od publikacji zwycięzców. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Zwycięzcy (który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie) względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.    

§ 6. Reklamacje

1.  Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Decorway Agnieszka Solecka, Złota 197a, 42-209 Częstochowa z dopiskiem „Zamieniamy na nowe” lub pocztą elektroniczną na adres sklep@elampki.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy.  

2.  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).  

3.  Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.  

4.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

5.  O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.  

6.  Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

7.  W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.    

§ 7. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „Wygraj Lampę Axis”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

2.  Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.  

3.  Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres sklep@elampki.pl

pixel